Với việc đưa số điện thoại, quảng cáo dịch vụ lên mạng cộng với việc “gọi đâu đón đó”, các nhà xe chạy ngoài bến đã hút lượng lớn khách của những doanh nghiệp đóng thuế, hoạt động đúng quy định của pháp luật. Dẫn đến tình trạng này, bên cạnh các nguyên nhân khách quan thì cũng có một phần từ các văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước. Ví dụ với Nghị định Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô mà hiện nay Chính phủ cùng Bộ GTVT đang sửa đổi. Nghị định này có những vướng mắc mà chúng tôi đã họp nhiều mà không giải quyết được như doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định từ 300 km trở lên phải có từ 20 xe trở lên đối với đơn vị có trụ sở đặt tại các thành phố trực thuộc Trung ương; từ 10 xe trở lên đối với đơn vị có trụ sở đặt tại các địa phương còn lại và từ 5 xe trở lên đối với đơn vị có trụ sở đặt tại huyện nghèo theo quy định của Chính phủ. Quy định này làm nhiều doanh nghiệp không đáp ứng được nên không thể đưa xe vào bến, dẫn đến tình trạng trong khi cơ chế đối với xe vào bến thì kiểm soát rất chặt, nhiều giấy phép mà doanh nghiệp phải đảm bảo nhưng xe dù thì thả nổi, gây mất trật tự an toàn giao thông, thất thu ngân sách của nhà nước,… Do đó, tôi đề nghị sửa đổi thật cơ bản, loại bỏ các giấy phép con đang cản trở cho doanh nghiệp kinh doanh vận tải tạo điều kiện cho các doanh nghiệp làm ăn chân chính.