Chính sách

Chỉ đạo của Chính phủ

Thủ tướng chỉ thị tạo điều kiện cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo

Chỉ đạo của Chính phủ   |   04/03/2020, 00:04

Ngày 18/02/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 09/CT-TTg yêu cầu tạo điều kiện cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Chỉ thị nêu rõ: Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp, nhiệm vụ tạo điều kiện cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

PV

Bình luận
<<<<<<< .mine ||||||| .r40842 ======= >>>>>>> .r40976