Chính sách

Văn bản Pháp luật

Văn bản Pháp luật

Tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội

Tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội

Văn bản Pháp luật   |   30/03/2021, 00:15

Chính phủ ban hành NĐ số 32/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành NQ số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô...

Tổ chức chính quyền đô thị tại TP Hồ Chí Minh

Tổ chức chính quyền đô thị tại TP Hồ Chí Minh

Văn bản Pháp luật   |   30/03/2021, 00:13

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 33/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16/11/2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền...

Quy định cơ chế quản lý tài chính dự án PPP

Quy định cơ chế quản lý tài chính dự án PPP

Văn bản Pháp luật   |   30/03/2021, 00:09

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 28/2021/NĐ-CP quy định cơ chế quản lý tài chính dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dục

Quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dục

Văn bản Pháp luật   |   24/03/2021, 20:32

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 24/2021/NĐ-CP quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập (cơ sở giáo dục).

Mức thu chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Mức thu chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Văn bản Pháp luật   |   04/03/2021, 20:55

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 16/2021/NĐ-CP quy định mức thu, trình tự, thủ tục thu, nộp, việc quản lý, sử dụng chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án và thù lao...