Chính sách

Chỉ đạo của Chính phủ

Chỉ đạo của Chính phủ

Nghiên cứu ý kiến chuyên gia ADB về đầu tư hạ tầng

Nghiên cứu ý kiến chuyên gia ADB về đầu tư hạ tầng

Chỉ đạo của Chính phủ   |   02/03/2020, 14:17

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu ý kiến của chuyên gia ADB: Việt Nam cần 110 tỷ USD đầu tư hạ tầng.