Chính sách

Chỉ đạo của Chính phủ

Chỉ đạo của Chính phủ

Chế độ phụ cấp chống dịch COVID-19

Chế độ phụ cấp chống dịch COVID-19

Chỉ đạo của Chính phủ   |   29/03/2020, 18:53

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 37/NQ-CP quy định chế độ phụ cấp chống dịch cho cán bộ y tế, người lao động tham gia phòng, chống dịch COVID 19.