Chính sách

Chỉ đạo của Chính phủ

Chỉ đạo của Chính phủ

Ngăn chặn hành vi chuyển giá, trốn lậu thuế

Ngăn chặn hành vi chuyển giá, trốn lậu thuế

Chỉ đạo của Chính phủ   |   20/01/2021, 21:06

Ngành Thuế tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế; quản lý chặt chẽ việc xác định giá tính thuế; phát hiện và ngăn chặn các hành vi chuyển giá, trốn lậu thuế…