Chính sách

Hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao

Hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao

Chỉ đạo của Chính phủ   |   08/04/2021, 20:30

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các Hội Văn học nghệ thuật địa...

Khu công nghiệp Thế Kỷ có quy mô hơn 119 ha

Khu công nghiệp Thế Kỷ có quy mô hơn 119 ha

Chỉ đạo của Chính phủ   |   08/04/2021, 20:28

Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Thế Kỷ.

Đầu tư hạ tầng kỹ thuật KCN Bá Thiện - phân khu I

Đầu tư hạ tầng kỹ thuật KCN Bá Thiện - phân khu I

Chỉ đạo của Chính phủ   |   08/04/2021, 20:26

Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Bá Thiện - phân khu I, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh...