Bình luận

HÀNH TRÌNH ĐỔI MỚI: Tầm nhìn 2045

HÀNH TRÌNH ĐỔI MỚI: Tầm nhìn 2045

Bình luận   |   11/02/2021, 04:50

Qua 35 năm đổi mới, hội nhập quốc tế, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, chúng ta đã đạt được những thành tựu to...

“Ma men” – Ám ảnh quen thuộc những ngày Tết

“Ma men” – Ám ảnh quen thuộc những ngày Tết

Bình luận   |   11/02/2021, 04:30

Mặc dù, đã có nhiều quy định xử phạt nặng, tuy nhiên, mỗi lần Tết đến Xuân về, vấn nạn “ma men” vẫn là nỗi ám ảnh quen thuộc đối với toàn xã hội...