24h

Mức thu chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Mức thu chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Văn bản Pháp luật   |   04/03/2021, 20:55

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 16/2021/NĐ-CP quy định mức thu, trình tự, thủ tục thu, nộp, việc quản lý, sử dụng chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án và thù lao...