Tham khảo

21 trường hợp không được ủy quyền

Tham khảo   |   11/08/2020, 21:49

Ủy quyền là việc một người đại diện một người khác thực hiện một hoặc một số công việc trong phạm vi được ủy quyền, tuy nhiên, không phải bất cứ trường hợp nào cũng có thể ủy quyền cho người khác thực hiện. Pháp luật hiện nay quy định một số trường hợp không được ủy quyền mà bắt buộc chính cá nhân, tổ chức đó phải tự mình thực hiện.

Dưới đây là nội dung tổng hợp các trường hợp không được ủy quyền theo quy định hiện hành.

Theo thuvienphapluat.vn 

Bình luận
<<<<<<< .mine ||||||| .r40842 ======= >>>>>>> .r40976